Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন

পাতা

ভিজিডি

চাঁদপুর ইউপি ২০১৭-২০১৮ ইংরেজী চক্্রর মোট ভিজিডি উপকার ভুগির  সংখ্া  ১৯৮ জন

৯নং চাঁদপুর ইউপর 2017-2018 ইং অথ বছররে মোট ভিজি

                                    09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

1.        

‡gvQv: †mwjbv †eMg

bvfw`qv

30 †KwR

 

 

 

 

2.       

‡gvQv: bvRgv LvZzb

kÖxcyi

30 †KwR

 

 

 

3.       

‡gvQv: Avd‡ivRv LvZzb

kÖxcyi

30 †KwR

 

 

 

4.       

kÖgwZ KbxKv ivbx

kÖxcyi

30 †KwR

 

 

 

5.       

‡gvQv: gwbiv LvZzb

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

6.       

‡gvQv: KzwUjv LvZzb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

7.       

‡gvQv: Zvnwgbv LvZyb

`wÿb Puv`cyi

30 †KwR

 

 

 

8.       

‡gvQv: iæLmvbv LZzb

Puv`cyi

30 †KwR

 

 

 

9.       

‡gvQv: wkíx LvZzb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

10.   

‡gvQv: wkíx ‡kL

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

11.    

‡gvQv: iæwkqv †eMg

M‡oievox KvÂbcyi

30 †KwR

 

 

 

12.    

‡gvQv: bvwQgv †eMg

M‡oievox KvÂbcyi

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

13.   

‡gvQv: mvjgv LvZzb

M‡oievox KvÂbcyi

30 †KwR

 

 

 

 

14.    

mv_x LvZzb

eiBPviv

30 †KwR

 

 

 

15.   

nvwg`v Avdwib

eiBPviv

30 †KwR

 

 

 

16.    

‡gvQv: mviwgb Av³vi

eiBPviv

30 †KwR

 

 

 

17.   

‡gvQv: iv‡eqv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

18.   

‡gvQv: kvšÍbv LvZzb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

19.    

‡gvQv: wkíx LvZyb

ivgP›`ªcyi

30 †KwR

 

 

 

20.   

‡gvQv: Zvmwjgv LvZzb

ivgP›`ªcyi

30 †KwR

 

 

 

21.    

‡gvQv: kvgxgv LvZzb

ivgP›`ªcyi

30 †KwR

 

 

 

22.   

‡gvQv: iægv LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

23.   

‡gvQv: wjwcKv gÛj

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

24.   

‡gvQv: gwjøKv LvZzb

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

25.   

‡gvQv: †gvQv: †ivwRbv LvZzb

ajbMi cÖZvecyi

30 †KwR

 

 

 

 

26.   

‡gvQv: gvQziv LvZzb

 ajbMi

30 †KwR

 

 

 

27.   

‡gvQv: Kíbv ivbx

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

28.   

‡gvQv: gaygvjv

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

29.   

‡gvQv: emwšÍ ivbx

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

30.  

‡gvQv: ewbv myjZvbv wiwa

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

31.   

‡gvQv: wjwc †eMg

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

32.   

‡gvQv: ‡mwjbv †eMg

eiBPviv

30 †KwR

 

 

 

33.  

‡gvQv: ‡gvwk©`v †eMg

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

34.   

‡gvQv: Zvmwjgv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

35.  

‡gvQv: b~i Rvnvb LvZzb

hv`ecyi

30 †KwR

 

 

 

36.   

‡gvQv: iZœv LvZzb

`wÿb Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

37.  

‡gvQv: Pvqbv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

 

38.  

‡gvQv: ivwk`v LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

39.   

‡gvQv: ¯§„wZ _vZzb

‡Mveiv Avb›`bMi

30 †KwR

 

 

 

40.   

‡gvQv: wkwí LvZzb

‡Mveiv Avb›`bMi

30 †KwR

 

 

 

41.    

‡gvQv: iæcvjx LvZzb

`wÿb Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

42.   

‡gvQv: iæbv LvZzb

kÖxcyi

30 †KwR

 

 

 

43.   

‡gvQv: Av‡jqv LvZzb

‡Mveiv Avb›`bMi

30 †KwR

 

 

 

44.   

‡gvQv: ‡`‡jKv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

45.   

‡gvQv: gwR©bv †eMg

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

46.   

‡gvQv: ‡di‡`Šwm LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

47.   

‡gvQv: mywRbv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

48.   

‡gvQv: ivwk`v LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

49.   

‡gvQv: bvRgyb bvnvi

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

 

50.  

‡gvQv: iæcv LvZzb

Avb›`bMi

30 †KwR

 

 

 

51.   

‡gvQv: ‡mvbv fvby †eMg

Rs¸jx

30 †KwR

 

 

 

52.   

‡gvQv: Pv‡gjx LvZzb

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

53.  

‡gvQv: Wvwjqv †eMg iæcmv

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

54.   

‡gvQv:AvbÄyiv

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

55.  

‡gvQv: Pvqbv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

56.   

‡gvQv: wgg LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

57.  

‡gvQv: gvaix LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

58.  

‡gvQv: wjwc LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

59.   

‡gvQv: ivwRqv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

60.   

‡gvQv: ‡e‡`bv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

61.    

‡gvQv: ‡ivwRbv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

 

62.   

‡gvQv: AvKwjgv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

63.   

‡gvQv: wkDwj LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

64.   

‡gvQv: mvwebv BqvQwgb

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

65.   

‡gvQv: kÖxgwZ mܨv ivbx

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

66.   

‡gvQv: ‡invbv LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

67.   

‡gvQv: AviwRbv LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

68.   

‡gvQv: eb¨v LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

69.   

‡gvQv: ‡i‡nbv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

70.  

‡gvQv: kvnvbv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

71.   

‡gvQv: Zvmwjgv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

72.   

‡gvQv: bvRgv LvZzb

Rs¸jx

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

73.  

‡gvQv: bvwQgv †eMg

Rys¸jx

30 †KwR

 

 

 

 

74.   

‡gvQv: wd‡ivRv LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

75.  

‡gvQv: gv‡jKv LvZzb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

76.   

‡gvQv: ‡ivwRbv †eMg

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

77.  

‡gvQv: ‡ikgv LvZzb

eiBPviv

30 †KwR

 

 

 

78.  

‡gvQv: wkíx LvZzb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

79.   

‡gvQv: ZvQwib LvZzb

kÖxcyi

30 †KwR

 

 

 

80.  

‡gvQv: wcbwRiv LvZzb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

81.   

‡gvQv: RvwKqv bvRbxb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

82.   

‡gvQv: wi³v

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

83.  

‡gvQv: ‡gv‡gbv LvZzb

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

84.   

‡gvQv: wkíx LvZzb

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

85.  

‡gvQv: gv‡jKv LvZzb

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

 

86.   

‡gvQv: gv‡R`v LvZzb

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

87.  

‡gvQv: mvjgv LvZzb

RysMjx

30 †KwR

 

 

 

88.  

‡gvQv: wibv LvZzb

RysMjx

30 †KwR

 

 

 

89.   

‡gvQv: wd‡ivRv LvZzb

KvÂbcyi

30 †KwR

 

 

 

90.   

‡gvQv: Avd‡ivRv LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

91.    

‡gvQv: bvQwib LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

92.   

‡gvQv: wibv LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

93.   

‡gvQv: P¤úv LvZzb

wbqvgZevox

30 †KwR

 

 

 

94.   

‡gvQv: ‡iLv LvZzb

wbqvgZevox

30 †KwR

 

 

 

95.   

‡gvQv: Rjx LvZzb

bvfw`qv

30 †KwR

 

 

 

96.   

‡gvQv: ‡Rmwgb LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

97.   

‡gvQv: Kíbv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

 

98.   

‡gvQv: ‡ivwRbv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

99.   

‡gvQv: mvšÍbv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

100.           

‡gvQv: `ywj LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

101.            

‡gvQv: ‡mwjbv cvifxb

ivgP›`ªcyi

30 †KwR

 

 

 

102.           

‡gvQv: evby †bQv

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

103.           

‡gvQv: iæwebv LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

104.           

‡gvQv: mwbqv LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

105.           

‡gvQv: kvnvbvR cvifxb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

106.           

‡gvQv: ¯^cœv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

107.           

‡gvQv: ‡Rvmbv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

108.           

‡gvQv: ‡iLv LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

109.           

‡gvQv: nvwjgv LvZzb

RysMjx

30 †KwR

 

 

 

 

110.            

‡gvQv: Avw¤^qv LvZzb

RysMjx

30 †KwR

 

 

 

111.             

‡gvQv: ‡ikgv LvZzb

RysMjx

30 †KwR

 

 

 

112.            

‡gvQv: dvwngv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

113.            

‡gvQv: ZvQwjgv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

114.            

‡gvQv: iwngb LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

115.            

‡gvQv: gwR©bv LvZzb

kÖxcyi

30 †KwR

 

 

 

116.            

‡gvQv: Zviv †eMg

eiBPviv

30 †KwR

 

 

 

117.            

‡gvQv: ivwk`v LvZzb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

118.            

‡gvQv: Zviv LvZzb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

119.            

‡gvQv: mvjgv LvZzb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

120.           

‡gvQv: kvnvbvR cvifxb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

121.            

‡gvQv: bvRgv LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

 

122.            

‡gvQv: mywdqv LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

123.           

‡gvQv: Kzjmyg LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

124.            

‡gvQv: wkíx LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

125.           

‡gvQv: bvmwib LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

126.            

‡gvQv: mv‡niv LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

127.           

‡gvQv: jvebx LvZzb

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

128.           

‡gvQv: AwbZv ivbx

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

129.            

‡gvQv: iæcvjx miKvi

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

130.           

‡gvQv: jvfjx LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

131.            

‡gvQv: kvcjv LvZzb

bvfw`qv

30 †KwR

 

 

 

132.           

‡gvQv: mvwebv LvZzb

bvfw`qv

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

133.           

‡gvQv: ivwRqv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

 

134.           

‡gvQv: mygbv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

135.           

‡gvQv: ‡di‡`Šmx LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

136.           

‡gvQv: dzwZ©

wbqvgZevox

30 †KwR

 

 

 

137.           

‡gvQv: gwR©bv LvZzb

bvfw`qv

30 †KwR

 

 

 

138.           

‡gvQv: Av‡jqv LvZzb

wbqvgZevox

30 †KwR

 

 

 

139.           

‡gvQv: mvjgv LvZzb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

140.           

‡gvQv: Avmgvbx LvZzb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

141.            

‡gvQv: iæcvjx LvZzb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

142.            

‡gvQv: bvwQgv LvZzb

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

143.           

‡gvQv: iæwjqv LvZzb

KvÂbcyi

30 †KwR

 

 

 

144.            

‡gvQv: Av‡jqv LvZzb

ivgP›`ªcyi

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

145.           

‡gvQv: wjwc LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

 

146.            

‡gvQv: wbjydv †eMg

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

147.           

‡gvQv: ‡ivwRbv cvifxb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

148.           

‡gvQv: ‡Rvmbv LvZzb

wbqvgZevox

30 †KwR

 

 

 

149.            

‡gvQv: knvbvR cvifxb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

150.           

‡gvQv: ‡mZz LvZzb

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

151.            

kÖxgwZ iw³v ivbx

Kzkjxevm

30 †KwR

 

 

 

152.           

wkLv wgÎ

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

153.           

‡gvQv: mygvBqv LvZzb

Rs¸jx

30 †KwR

 

 

 

154.           

Sbv© ivbx wek¦vm

kÖxcyi

30 †KwR

 

 

 

155.           

‡gvQv: bvRgv LvZzb

wbqvgZevox

30 †KwR

 

 

 

156.           

‡gvQv: wjwc

wbqvgZevox

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

157.           

‡gvQv: wgZvjx LvZzb

wbqvgZevox

30 †KwR

 

 

 

 

158.           

‡gvQv: ‡kdvjx LvZzb

wbqvgZevox

30 †KwR

 

 

 

159.           

‡gvQv: AvbRyiv LvZzb

wbqvgZevox

30 †KwR

 

 

 

160.           

kÖxgwZ `xcy ivbx

wbqvgZevox

30 †KwR

 

 

 

161.            

‡gvQv: myebv© cvifxb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

162.            

‡gvQv: nvwmbv LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

163.           

‡gvQv: mv‡bKv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

164.            

‡gvQv: Av‡bQv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

165.           

‡gvQv: iycvjx LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

166.            

‡gvQv: gvnvgy`v KvZzb

wbqvgZevox

30 †KwR

 

 

 

167.           

‡gvQv: Kzgvix cwc ivbx

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

168.           

‡gvQv: mygbv Av³vi

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

169.            

‡gvQv:we_x _vZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

 

170.           

‡gvQv: wbivjv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

171.            

‡gvQv: Avbœv LwvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

172.           

‡gvQv: mv‡jnv †eMg

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

173.           

‡gvQv: ‡g‡niæ‡bœQv

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

174.           

‡gvQv: myRvZv LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

175.           

‡gvQv: dzwj LvZzb

ivgP›`ªcyi

30 †KwR

 

 

 

176.           

‡gvQv: m‡Kjv LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

177.           

‡gvQv: bvwQgv LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

178.           

‡gvQv: Pv¤úv LvZzb

†Mveiv

30 †KwR

 

 

 

179.           

‡gvQv: ‡mwjbv LvZzb

Qvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

180.           

‡gvQv: mvevbv LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

181.            

‡gvQv: ‡i‡nbv LvZzb

eiBPviv

30 †KwR

 

 

 

 

182.           

‡gvQv: dwi`v LvZzb

‡Mveiv

30 †KwR

 

 

 

183.           

‡gvQv: mv‡R`v LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

184.           

‡gvQv: nv‡Riv LvZzb

‡gvnbbMi

30 †KwR

 

 

 

185.           

‡gvQv: kvnvbvR cvifxb

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

186.           

‡gvQv: Iiwgb †bQv

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

187.           

‡gvQv: mv‡niv LvZzb

bvfw`qv

30 †KwR

 

 

 

188.           

‡gvQv: L‡Z _vKzb

ajbMi

30 †KwR

 

 

 

189.           

‡gvQv: Sb©v †eMg

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

190.           

‡gvQv: wkwí LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

191.            

‡gvQv: widv LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

192.            

‡gvQv: eweZv LvZzb

gxicyi

30 †KwR

 

 

 

09 bs Pvu`cyi BDwbqb cwil`

2017-2018 wfwRwW P‡µi wfwRwW Kv‡W©i Mg/ PvDj weZi‡bi gvóvi‡ivj :               

µ: bs

wfwRwW cÖvß gwnjvi bvg

MÖvg

cwigvb

MÖnxZvi ¯^vÿi

mbv³Kixi ¯^vÿi

weZibKvixi ¯^vÿi

193.           

‡gvQv: eyjeywj ivbx

Kzkjxevmv

30 †KwR

 

 

 

 

194.            

‡gvQv: iæcvjx LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

195.           

‡gvQv: Rwb cvifxb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

196.            

‡gvQv: ‡iv‡Kqsv LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

197.           

‡gvQv: Av‡gbv LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

198.           

‡gvQv: wkDix LvZzb

Pvu`cyi

30 †KwR

 

 

 

 

 

ডি উপকার ভুগির সংখা 198 জন

ছবি


সংযুক্তি


সংযুক্তি (একাধিক)